timmerbedrijf Ruud Keeman
timmerbedrijf Ruud Keeman
timmerbedrijf werkplaats

ONZE WERKWIJZE

Vrijblijvende gratis offerte
Wanneer u informatie wilt over wat ik voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op
via de mail of telefoon. Ik zal dan een afspraak met u maken om uw wensen te bespreken.
(Dit kan eventueel ook 's avonds.)

Door de situatie ter plaatse te beoordelen, kan ik niet alleen rekening houden met uw wensen
maar kan ik deze ook vertalen naar bouwkundige toepassingen.

Bovendien kan ik u adviseren over de materialen en de leveringen hiervan.
Kortom, op deze manier krijgt u een offerte op maat die gratis en vrijblijvend is.
Geen voorrijkosten
Ik reken geen voorrijkosten die in deze branche vaak apart op de factuur worden vermeld. Alleen met wederzijdse goedkeuring en schriftelijk vastgelegd kan daar van afgeweken worden.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes en op alle overeenkomste aangaande:

Timmerbedrijf Ruud Keeman
Hoflandstraat 8a
1613 KK Grootebroek
K.v.K. 36012873

Hierna te noemen opdrachtnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomsten wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Onder opdrachten wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding ven een offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever
de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechtsgeldig indien deze schriftelijk
zijn overeen gekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contract met consumenten
indien deze voorwaarden een inbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld.
Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contactpartijen en /of derden.

Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever vinden alleen toepassing op
de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de
overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever.

1. De opdrachtgever zorgt ervoor de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
- De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuring (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.)een en ander op de aanwijzing van de opdrachtnemer.
- Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
- Voldoende gelegenheid voor aanvoer van bouwstoffen, materialen en werktuig.
- Elektriciteit en water

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van lid 1 genoemde zaken