timmerbedrijf Ruud Keeman
timmerbedrijf Ruud Keeman
timmerbedrijf werkplaats

ONZE WERKWIJZE

Vrijblijvende gratis offerte
Wanneer u informatie wilt over wat ik voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op
via de mail of telefoon. Ik zal dan een afspraak met u maken om uw wensen te bespreken.
(Dit kan eventueel ook 's avonds.)

Door de situatie ter plaatse te beoordelen, kan ik niet alleen rekening houden met uw wensen
maar kan ik deze ook vertalen naar bouwkundige toepassingen.

Bovendien kan ik u adviseren over de materialen en de leveringen hiervan.
Kortom, op deze manier krijgt u een offerte op maat die gratis en vrijblijvend is.
Geen voorrijkosten
Ik reken geen voorrijkosten die in deze branche vaak apart op de factuur worden vermeld. Alleen met wederzijdse goedkeuring en schriftelijk vastgelegd kan daar van afgeweken worden.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes en op alle overeenkomste aangaande:

Timmerbedrijf Ruud Keeman
Hoflandstraat 8a
1613 KK Grootebroek
K.v.K. 36012873

Hierna te noemen opdrachtnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomsten wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Onder opdrachten wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding ven een offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever
de voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechtsgeldig indien deze schriftelijk
zijn overeen gekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contract met consumenten
indien deze voorwaarden een inbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld.
Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contactpartijen en /of derden.

Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever vinden alleen toepassing op
de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de
overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever.

1. De opdrachtgever zorgt ervoor de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
- De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuring (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.)een en ander op de aanwijzing van de opdrachtnemer.
- Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
- Voldoende gelegenheid voor aanvoer van bouwstoffen, materialen en werktuig.
- Elektriciteit en water

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van lid 1 genoemde zaken
tenzij anders is overeengekomen bij het aan gaan van de overeenkomst.

3. Als opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit
niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten.

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra kosten onvoorziene kosten, welke ontstaan door
een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na
aangaan van de overeenkomst en de bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren voozien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen.

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd
op de op moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na
aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de
opdrachtgever.

Artikel 8. Meer-en minderwerk.

Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van
meerwerk komen geheel te lasten van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekking.

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op
grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer
gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen kostprijs, inclusief
lonen en sociale lasten over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan de opdrachtnemer
als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste presteren, is bevoegd de nakoming van haarprestatie
op te schorten als gegrond vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichting niet,
of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie.

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan
de wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren
op gebrek. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen
na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
- Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten binnen acht na
het waarnemenschriftelijk worden gemeld.
- De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
- Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet,
niet tijdig of niet volledig aan de opdrachtnemer verstrekken van informatie welke
de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
- Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die word veroorzaakt door de bouwstoffen,
materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld
of voorgeschreven.

4. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen op onderdelen geleverd worden door
met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een
verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabriek of leverancier van
deze onderdelen op materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever,
niet zijnde consument, te vergoeden voor hogere som dan het bedrag waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de nota.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde
termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend
vanaf de dag van verzending van de factuur.

3. Na deugdelijk in gebreken stelling is op drachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten
de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet betaling
veroorzaakt, te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer.

4. De Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente,
met een minimumvan € 155,00.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of
een van de partijen de over een komst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding.

Blijft een van de partijen in gebreken nadat deze partij in gebreken is gesteld door wederpartij,
dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
- in staat van faillissement raakt
- Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.
- zijn ondercuratelestelling wordt aan gevraagd, wanneer enig beslag op zaken
en /of vordering van opdrachtgever word gelegd.
- Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsbehoud.

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever
volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

RECENT AFGEROND